Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

 1. Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ρυθμίζουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπουwww.polyglosso.com (ο «Διαδικτυακός Τόπος») του εκπαιδευτικού ομίλου με την επωνυμία «Polyglosso», που εδρεύει στην οδό Κρητών 16, Τ.Κ. 11744, Αθήνα. Εφόσον χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους Όρους πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο. Εάν η χρήση οποιουδήποτε πεδίου του Διαδικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι του εν λόγω πεδίου.
 2. Έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας/ του κανονιστικού πλαισίου, καθώς και τις οδηγίες που αναρτούμε στον Διαδικτυακό Τόπο, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο με δική σας πρωτοβουλία και είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, μεταξύ άλλων και της προστασίας από λοιπό κακόβουλο λογισμικό. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία του. Επίσης, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Τόπο. Ευθύνεστε για οποιαδήποτε ζημία υποστούμε που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών σας με βάση τους Όρους.
 3. Ο Διαδικτυακός Τόπος σάς παρέχεται ως έχει. Χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν εγγυόμαστε και συνεπώς δεν ευθυνόμαστε για τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενό του. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, την τεχνική αρτιότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, την αδιάκοπη μετάδοση των πληροφοριών και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση, δεν προκύπτει δική μας ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Οι πληροφορίες αυτές, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σάς παρέχουμε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης η οποία επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Οφείλετε να εξετάσετε και να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσετε με βάση την ιδιωτική σας βούληση.

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού μας Διαδικτυακού Τόπου, όπως αυτά επιβάλλονται από την συναλλακτική πρακτική.

Αναβαθμίζουμε τα συστήματα προστασίας μας και διαθέτουμε αντιιικά προγράμματα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε την ασφαλή διασύνδεσή σας με τον Διαδικτυακό μας Τόπο και την απουσία ιών και δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας σας, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

 1. Σε περίπτωση που καταχωρήσετε κωδικό χρήστη (username) και συνθηματικό (password) στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Τόπου, αναγνωρίζετε ότι αυτά είναι αποκλειστικά προσωπικά και απαγορεύεται ρητώς η χρήση τους ή η παραχώρηση της χρήσης τους σε τρίτους. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη: (α) για τυχόν κλοπή, ή απώλεια, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του κωδικού χρήσης ή/και του συνθηματικού (εκτός αν αυτό προκύψει από πράξεις ή παραλείψεις μας) και υποχρεούστε στην περίπτωση αυτή να μας το γνωστοποιήσετε άμεσα, προκειμένου να προβούμε στις σχετικές ενέργειες αντικατάστασής τους και (β) για οποιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία μας συνεπεία των ανωτέρω.
 2. Η επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου (εξαιρούνται τα προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων) το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, ονομασίες και περιγραφές προϊόντων-υπηρεσιών, τη διεπαφή, την παρουσίαση και τον τρόπο διάρθρωσης του υλικού και το λογισμικό, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε ή να αποθηκεύσετε μεμονωμένα αποσπάσματα από το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρετε την πηγή προέλευσής τους, αυστηρά και μόνο για την προσωπική σας ενημέρωση και χρήση και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι με τα ανωτέρω σας παραχωρούμε με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά τα λοιπά απαγορεύεται κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας και αφορά ενδεικτικά την με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο και μορφή αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση, καθώς και εκμετάλλευση του κάθε μορφής υλικού, τμηματικά ή άλλως, που εμφανίζεται και περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

 1. Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (link, hyperlink, banner) προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους και επομένως δεν τους διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά ούτε μπορούμε να παρέμβουμε στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αυτούς και δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς.
 2. Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους, όποτε το κρίνουμε αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση ξεκινάει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο. Οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο μετά την ανάρτηση των νέων Όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.
 3. Οι Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

 

 

Όροι Χρήσης του Ηλεκτρονικού Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Polyglosso.com (e-shop)

 1. Γενικοί  Όροι
 • Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κέντρο διάθεσηςυπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning) μέσω του δικτυακού τόπου Polyglosso.com που δημιούργησε η ομώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Μ. Φανακίδου & ΣΙΑ Ο.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα Κρητών 16 TK 11744 (στο εξής POLYGLOSSO). Η χρήση του e-shop διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του e-shop  συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του e-shop και των υπηρεσιών e-learning.
 • To POLYGLOSSO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τιμές στο e-shop, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.
 • Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το POLYGLOSSO των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. To POLYGLOSSO δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος / υπηρεσίας του e-shop  ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Η χρήση του e-shop πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς.
 • Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το e-shop σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Polyglosso.com.
 1. Πνευματικά δικαιώματα
 • Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα e-learning, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών που παρουσιάζονται στο e-shop, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του e-shop. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας από το POLYGLOSSO ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το POLYGLOSSO ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του POLYGLOSSO ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο e-shop  δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • To POLYGLOSSO αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Κατά την πλοήγηση των χρηστών στις σελίδες του e-shop και προκειμένου να γίνει παραγγελία μιας ή περισσότερες από τις υπηρεσίες του POLYGLOSSO, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τους πελάτες για  ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες,  ζητείται καταχώρηση  στοιχείων που αφορούν στον χρήστη (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.).
 • Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail που δηλώνει η οποία βρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, του POLYGLOSSO μη ευθυνόμενου για οποιαδήποτε ζημία από τυχόν πρόσβαση τρίτου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη. Διευκρινίζεται ότι το e-shop δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών του. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του e-shop, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 • Το e-shop ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια παραγγελία και αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής του  σχέσης.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο  e-shop χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το POLYGLOSSO ή συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις (Συνεργαζόμενη Τράπεζα, ταχυδρομική εταιρεία), με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλαγής του πελάτη μέσω του Polyglosso.com.
 • Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές μόνο κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 1. Διαδικασία Παραγγελίας
 • Για την online παραγγελία μιας ή περισσότερες από τις υπηρεσίες, ή ενός ή περισσότερων από τις υπηρεσίες / προϊόντα του POLYGLOSSO , ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στην σελίδα της εκάστοτε υπηρεσίας της επιλογής του και να επιλέξει το link «Με Ενδιαφέρει». Ακολουθεί σελίδα με ανάλυση της υπηρεσίας και ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το link «Προσθήκη στο Καλάθι» για να προσθέσει την υπηρεσία στο καλάθι του.
 • O χρήστης επιλέγοντας «Ολοκλήρωση Παραγγελίας» ξεκινά τη διαδικασία προσωρινής αποθήκευσης των στοιχείων του και των επιλογών αγοράς του στο καλάθι της παραγγελίας του.
 • Yποχρεωτικά πεδία είναι τα παρακάτω:
  – Όνομα
  – Επώνυμο
  – Email
  – Τηλέφωνο
  – Διεύθυνση αποστολής υλικού της υπηρεσίας
 • Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, με την επιλογή του Τρόπου Πληρωμής θα γίνεται μετάβαση σε μια σελίδα όπου θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής του τρόπου εξόφλησης, δηλαδή είτε με αντικαταβολή, είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας, PayPal ή κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης.
 • Η κάθε παραγγελία καταχωρείται στο ηλεκτρονικό κατάστημά με έναν “μοναδικό” αριθμό παραγγελίας. Ο αριθμός αυτός γνωστοποιείται στον χρήστη με αντίστοιχο ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση e-mail που έχει αυτός καταχωρήσει. Το Polyglosso.com προτείνει στους πελάτες να σημειώνουν το μοναδικό αυτό αριθμό της Παραγγελίας τους για δική τους διευκόλυνση.
 1. Τηλεφωνική επιβεβαίωση ή επιβεβαίωση μέσω e-mail
 • Για την ασφάλεια των πελατών, η παραγγελία θα επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά ή μέσω email πριν την υλοποίησή της. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας γίνεται στο τηλέφωνο ή το email που έχει δηλώσει ο πελάτης κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσής της.
 • Αν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία, η παραγγελία θα παραμένει σε εκκρεμότητα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Για ακύρωση ή πληροφορίες σχετικά με κάθε παραγγελία απαιτείται επικοινωνία με το POLYGLOSSO μέσω του site (email) ή με κλήση στο “210-9016732” καθημερινές 16:00-21:00.
 1. Τρόποι Πληρωμής
 • Η καταβολή του αντιτίμου των παραγγελθέντων υπηρεσιών γίνεται είτε με χρέωση οποιασδήποτε από τις πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες (τύπου VISA, MASTERCARD κλπ.) μέσω της VivaPayments.
 • Ο πελάτης, μέσω του διαδικτυακού τόπου του POLYGLOSSO, οδηγείται σε ασφαλή ιστοσελίδα της VivaPayments, διασυνδεδεμένη με τον διαδικτυακό τόπο του POLYGLOSSO, όπου καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ο αριθμός της Κάρτας, ο μήνας και το έτος λήξης ισχύος της και
 • Ο αριθμός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της Κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του Κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC).
 • To POLYGLOSSO απαγορεύεται να αποθηκεύει, είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως, στοιχεία που σχετίζονται με τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της Κάρτας του Κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC).
 • Η Συνεργαζόμενη Viva Payments (Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος για λειτουργία εντός EOX-31) ελέγχει τα ανωτέρω στοιχεία της Κάρτας και ενημερώνει ηλεκτρονικά, μέσα σε περίπου δέκα (10) δευτερόλεπτα, για την έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής. Με την έγκριση της συναλλαγής ο χρήστης ενημερώνεται με ανάλογο μήνυμα επιτυχίας και ταυτόχρονα του αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τις λεπτομέρειες της συναλλαγής του.
 • Σε περίπτωση αιτήματος ακύρωσης συναλλαγής (ισχύει μόνο για συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας) , πριν την ολοκλήρωσή της από το POLYGLOSSO, το POLYGLOSSO ακυρώνει τη συναλλαγή και δεν πραγματοποιείται χρέωση της κάρτας του Κατόχου.
 • Σε περίπτωση αιτήματος Αμφισβήτησης Συναλλαγής (ισχύει μόνο για συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας),ο Κάτοχος υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα αμφισβήτησης ο ίδιος στην Εκδότρια Τράπεζα της κάρτας του.
 • Βάση του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α 173/2013) «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
 1. Παράδοση των Προϊόντων / Παροχή Υπηρεσιών
 • To POLYGLOSSO θα παρέχει στον πελάτη τις παραγγελθέντες από αυτόν υπηρεσίες, αποστέλλοντας στη διεύθυνσή του το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά. Κατά την παραλαβή ο πελάτης υπογράφει στο voucher της ταχυδρομικής εταιρείας.
 • To POLYGLOSSO δεν κάνει πωλήσεις εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, CD/DVD, software, σημειώσεις κλπ.) αλλά προσφέρει το ανάλογο υλικό ανά υπηρεσία, δωρεάν ως απαραίτητο συμπλήρωμα στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες από απόσταση (e-learning) που παρέχει σε όσους χρήστες του διαδικτυακού τόπου Polyglosso.com αγοράζουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 • Tα εικονιζόμενα κουτιά από τα πακέτα υπηρεσιών που εμφανίζονται στις φωτογραφίες μπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά που θα παραλάβει ο πελάτης καθώς αυτά εξυπηρετούν μόνο το πακετάρισμα και την αποστολή του βοηθητικού υλικού ενώ δεν αποτελούν μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας ή του βοηθητικού υλικού.
 • Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών μέσω πλατφόρμας e-learning όπου δεν χρειάζεται κανένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. e-teaching tests, e-training κλπ. καθώς και παράταση των υπηρεσιών αυτών) δεν αποστέλλεται τίποτα ταχυδρομικά καθώς οι υπηρεσίες προσφέρονται αποκλειστικά μέσω πλατφόρμας και οι εικόνες των κουτιών είναι ψηφιακές απεικονίσεις της υπηρεσίας.
 • Για τις υπηρεσίες e-learning (skype lessons κλπ.) που απαιτείται η αγορά βιβλίων, αυτά αγοράζονται από τον πελάτη μέσω οποιουδήποτε βιβλιοπωλείου.
 1. Περιορισμός Ευθύνης
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop παρέχει το Περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το e-shop δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • Το POLYGLOSSO δεν ευθύνεται για τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας σε περιπτώσεις συνδρομής γεγονότων που οφείλονται σε ανωτέρα βία.
 • Το e-shop εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, ενώ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
 • Το POLYGLOSSO καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου και κατ’ επέκταση του e-shop, δεν εγγυάται όμως ότι οι όλες οι τεχνικές λειτουργίες θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
 1. Τιμολόγηση
 • Οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών είναι σε ευρώ και το POLYGLOSSO διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους για την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας.
 • Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον πελάτη.
 • Το POLYGLOSSO έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από το POLYGLOSSO.
 1.     Υπαναχώρηση
 • Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί, ήτοι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή, επιστρέφοντας το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό στην αρχική του κατάσταση και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιήσει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, αποκλειόμενης της επιβάρυνσής του με δαπάνη άλλη από τα έξοδα επιστροφής.
 • Στην περίπτωση αυτή το POLYGLOSSO υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον πελάτη ποσά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπαναχώρησης του πελάτη.
 • Η επιστροφή των καταβληθέντων θα πραγματοποιείται με εντολή του POLYGLOSSO προς την Συνεργαζόμενη Τράπεζα για απόδοση/επιστροφή των καταβληθέντων στην Κάρτα με την οποία είχε ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Αν η εξόφληση είχε γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή αντικαταβολή η επιστροφή των καταβληθέντων πραγματοποιείται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.
 1.     Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση
 • Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης α) για υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί από το POLYGLOSSO και β) για προσωποποιημένες υπηρεσίες που το POLYGLOSSO αγόρασε από άλλο προμηθευτή (π.χ. εξετάσεις, κωδικούς πλατφόρμας e-learning για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κλπ.) και έχουν αγοραστεί αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο πελάτη.
 1.     Διακοπή υπηρεσιών
 • Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίεςμπορούν να διακοπούν από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Το POLYGLOSSO δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί.
 • Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το συμφωνημένο ποσό για τη συνέχιση της παροχής της υπηρεσίας, τότε το POLYGLOSSO έχει το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής της υπηρεσίας προς τον πελάτη.
 1.     Λοιποί Όροι
 • Σε περίπτωση που κάποιοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το POLYGLOSSO των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.
 • To POLYGLOSSO δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Your Shopping cart

Close